نویسنده = کرامتی، یونس
تعداد مقالات: 7
1. A Survey on the Manuscripts of Kitāb al-Ṭīb by Muḥammad b. al-Ḥasan b. Ibrāhīm al-Khāzin

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-39

10.22059/jihs.2021.316723.371612

محسن قوسی؛ یونس کرامتی


4. نورالعیون زرین‌دست و منابع آن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-113

10.22059/jihs.2018.240938.371418

یونس کرامتی


5. نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ دست‌نویس 3447 کتابخانۀ ملی تبریز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 207-242

یونس کرامتی