نویسنده = یونس کرامتی
تحریر فارسی الصیدنة و پدیدآور آن

دوره 19، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 541-570

10.22059/jihs.2022.339633.371670

سارا فرض پور ماچیانی؛ یونس کرامتی


Kitāb al-Ṭīb by al-Khāzin: Critical Edition and Complementary Notes

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 9-73

10.22059/jihs.2021.327288.371646

محسن قوسی؛ یونس کرامتی