نمایه نویسندگان

ا

  • اکبری، مرجان تداوم سنت نگارش آثار نورشناسی در رساله مناظر و مرایای قاسم‌علی قاینی [دوره 6، شماره 2، 1387]
  • اکبری شاد، سعید بررسی محلول‌ها در الریاض الکبیر منسوب به جابر بن حیان [دوره 6، شماره 1، 1387]
  • اوهاشی، یوکیو ورود نجوم ایرانی به هند [دوره 6، شماره 1، 1387]

ب

  • باقری، محمد مبحث‌ تقویم‌ در زیج‌ جامع‌ کوشیار گیلانی ‌ (براساس‌ ترجمه فارسی‌ کهنی‌ از قرن‌ پنجم‌) [دوره 6، شماره 1، 1387]

ح

خ

  • خضرایی، بابک تقسیم وتر و دستان‌بندی ساز از دیدگاه عبدالقادر مراغی (شرح باب دوم کتاب جامع‌الالحان) [دوره 6، شماره 2، 1387]

د

  • د‌یونگ، گرگ ترجمه فارسی زیادات جوهری بر مقاله پنجم اصول اقلیدس [دوره 6، شماره 2، 1387]

ر

س

  • سوادی، فاطمه رساله‌ای فارسی درباره محاسبه جیب یک درجه [دوره 6، شماره 1، 1387]

ک

  • کرامتی، یونس جایگاه ابوحاتم اَسفِزاری و ابن‌خَمّار در سنت آثار عُلوی دوره اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1387]

گ

ل

  • لورنکوا، ایوانا پیشرفت فناوری شیمیایی در اروپا و آمریکا طی سده بیستم میلادی [دوره 6، شماره 2، 1387]

ه

  • هوخندایک، یان پیتر دو قضیه زیبای هندسی از ابوسهل کوهی در یک ترجمه هلندی سده 17م [دوره 6، شماره 1، 1387]