نمایه نویسندگان

ع

  • عبدالهی، محمدجواد نسبت مکاتب سنتی و مدارس نوین در استقرار نظم جدید آموزشی در ایران: 1276 تا 1280ش [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-29]

ک

  • کاظمی، مرضیه شناخت طلق در آثار دورۀ اسلامی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-9]

م

  • معینی، نرگس نسبت مکاتب سنتی و مدارس نوین در استقرار نظم جدید آموزشی در ایران: 1276 تا 1280ش [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-29]