نمایه نویسندگان

ا

  • امینی، حسن Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-45]

ق

  • قلندری، حنیف Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-45]