نمایه کلیدواژه ها

آ

  • آثار هیئت Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-45]

ب

  • بطلمیوس Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-45]

ع

م