موضوعات = تاریخ علم دورۀ اسلامی
پرتوی نو بر زندگی و کارنامۀ علمی عماد الدین شیرازی و جایگاه اودر سنت پزشکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22059/jihs.2024.371239.371778

ندا احمدی کاشانی


کاربست احکام نجوم در فلاحت ایران عصر میانه( قرون چهرام تا هشتم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22059/jihs.2024.370655.371774

فاطمه زرگری